คุณภาพ


หลักการสำคัญในการทำธุรกิจของเวชพงศ์โอสถ

        ศาสตร์การแพทย์โบราณกล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ “ยาสมุนไพร” จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการช่วย
ปรับสมดุลแห่งชีวิต และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ เวชพงศ์โอสถ ใน
ฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร
จึงต้องมั่นใจว่าได้ส่งมอบยาสมุนไพรที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ให้แก่
ผู้บริโภค ซึ่งการจะมั่นใจได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่..

การคัดสรรสมุนไพรในแบบฉบับของเวชพงศ์โอสถ
        เวชพงศ์โอสถใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ยาสมุนไพร
ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคทุกคน เริ่มต้น
ตั้งแต่สมุนไพรที่ผ่าน
การคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยการเลือกสมุนไพรที่มาจากเกษตรกร
โดยตรง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

เปิดกว้าง ตรวจสอบ มอบพันธุ์กล้า
        สมุนไพรของเวชพงศ์โอสถมาจากหลากหลายแหล่ง เพราะเรา
เปิดกว้างรับซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากทั่วทุก
ภาคของประเทศ
โดยเรามีการตรวจสอบตั้งแต่การปลูกว่าปลูกได้ถูกพันธุ์ มีการเก็บเกี่ยว
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
รออายุจนได้ปริมาณสารสำคัญ
มีการจัดเก็บก่อนส่งมาถึงเราอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรายังส่งเสริม
การปลูกด้วย
การเพาะพันธุ์ต้นกล้าสมุนไพรเพื่อแจกจ่ายย้อนกลับ
ไปยังเกษตรกร ให้พวกเขาได้รับสายพันธุ์ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น
โดย
เวชพงศ์โอสถยังให้คำแนะนำในการปลูกและการเก็บเกี่ยว
ก่อนส่งกลับมาขายให้กับเราด้วย

จนมาถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและครบวงจร
        ทั้งนี้ วัตถุดิบสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วจะถูกส่งต่อไปยังกระบวน
การผลิตอย่างครบวงจร ในพื้นที่โรงงานแบบ
ปิดปลอดมลพิษทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การจัดเก็บ การแปรรูปสมุนไพร ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต
เป็นตัวยา ที่เวชพงศ์โอสถ
ผนวกองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย
และจีนเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานGMP-PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดของ
องค์การอาหารและยา โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญควบคุมและ
ดูแล
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
อย่างแท้จริง

ไม่หยุดนิ่ง เพราะเวชพงศ์โอสถยังวิจัย พัฒนา เพื่อต่อยอด
        พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมาย
ของ “สมุนไพร” ไว้ว่าเป็น ผลผลิตธรรมชาติ
ได้จากพืช สัตว์ และ
แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค
และบำรุงร่างกาย
        เมื่อพิจารณาสมุนไพรตามความหมายนี้แล้วก็หมายความว่า
หากเวชพงศ์โอสถ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายยา
สมุนไพร ไม่
พยายามบันทึกข้อมูล ทำการวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดอย่าง
ต่อเนื่อง การรักษาตำรับยาและควบคุม
คุณภาพของสินค้าภายใต้
ชื่อ “เวชพงศ์โอสถ” คงเป็นไปได้ยาก
        นี่คือเหตุผลที่แผนกวิจัยและพัฒนาของเวชพงศ์โอสถพยายาม
อย่างยิ่งที่จะตรวจสอบสรรพคุณและค่าของตัว
ยา พร้อมเก็บข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อใช้ในการพัฒนายาสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากกว่า
1,000 รายการ ให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
        ขณะเดียวกันเรายังมีการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
มากขึ้น ตั้งแต่การให้คำแนะนำ เรื่อยไปจนถึง
บริการต้มยาแบบ
สำเร็จรูปครบวงจร เพื่อส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
สูงสุดให้กับคนไทย ด้วยความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ อย่างที่เราได้รับ
การสั่งสอนและส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น


facebook youtube instagram facebook youtube instagram telephone